vergrootglas
Vacatures in Riskmanagement
logo Univé

Afdelingsmanager Financial & Insurance Risk Management/Actuariële Functiehouder - Univé, via Financial Assets Actuarial Executive Search

Locatie: Zwolle

Algemene context
Univé is een coöperatieve organisatie die altijd dichtbij haar leden staat en gericht is op het “samen organiseren van zekerheid, door risico’s te voorkomen, beperken en verzekeren”. Eerlijkheid en transparantie zijn vanzelfsprekende uitgangspunten. Univé is een ‘mensenorganisatie’, met een omnichannel distributiestrategie waarmee zij de meest persoonlijke klantbeleving wil realiseren. Univé is een sterk merk en de merkwaarden geven uitdrukking en richting aan de coöperatieve gedachte en het onderscheidend vermogen; Samen, Dichtbij en Doen!

Organisatorische context

 • Financial & Insurance Risk Management (FIRM) draagt zorg voor de beleidsontwikkeling, controle en advisering op het gebied van financieel risicomanagement en actuariaat op groepsniveau en geeft hiermee invulling aan de 2nd line of defence met betrekking tot financieel risicomanagement en actuariaat binnen de organisatie.
 • Het beleid voor Financial & Insurance Risk Management wordt uitgebreid van Univé Groep naar Univé Formule/Univé Organisatie (inclusief Regionale Univé’s). Het betreft het vaststellen van (eenduidige) werkwijzen, beleid en richtlijnen binnen Univé Formule. FIRM vervult een leidende (regie)rol t.a.v. deze onderwerpen. Dit resulteert in een situatie dat er in toenemende mate meer uniformiteit ontstaat in financieel risicomanagement en de actuariële functie, wat vanuit het perspectief van beheerste bedrijfsvoering van Univé Formule gewenst is.
 • Organisatorisch is het Financial & Insurance Risk Management gepositioneerd binnen de afdeling ERM.
 • Er is een onafhankelijke rapportage- en advieslijn richting de Directies, Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.
 • Er vindt periodiek inhoudelijke afstemming plaats met de CFRO.
 • Financial & Insurance Risk Management is actief betrokken bij de ondersteuning en advisering van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur, Directies en het management bij hun verzekeringstechnische en bedrijfseconomische besluitvorming.
 • Financial & Insurance Risk Management werkt op snijvlakken nauw samen met het Business Actuariaat van Schade en Her dat valt onder het verantwoordelijkheidsdomein van de Directies van Univé Schade en Univé Her. Het Business actuariaat is op haar beurt verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering en bewaking van een gezonde financiële positie voor de entiteiten door het hanteren van een adequaat herverzekeringsbeleid, toereikende schadevoorzieningen en een toereikende premiestelling voor alle producten van de Univé-entiteiten. FIRM onderhoudt functionele relaties met de eerste lijns actuariaten op het gebied van inhoudelijke kaders die worden vastgesteld door de afdelingsmanager FIRM en daarnaast op de kwaliteitsaspecten van de medewerkers van de eerste lijn (kennis, ervaring en competenties). Hiermee wordt de integraliteit binnen Univé gewaarborgd.

Doel van de functie
Het vervullen van een onafhankelijke, objectieve functie en invulling geven aan de tweede lijn van ‘defense’ met betrekking tot financieel risicomanagement en actuariaat. Is verantwoordelijk voor de Univé organisatiebrede kaderstelling/beleidsontwikkeling, controle en advisering op het gebied van financieel risicomanagement en actuariaat. Is actief betrokken bij de facilitering, challenging, ondersteuning en advisering van de Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en het lijnmanagement bij hun verzekeringstechnische en bedrijfseconomische besluitvorming. Daarnaast is de functie verantwoordelijk voor de uitvoering van de Actuariële Functie onder Solvency II voor de verzekeraars N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her.

Resultaatgebieden 

1. Organisatie breed beleid op het gebied van actuariaat en financiële risico’s opstellen en indien nodig aanpassen.

 • Signaleert relevante ontwikkelingen en vertaalt deze naar opties en keuzes voor de organisatie en de eigen afdeling.
 • Geeft, in samenspel met de Raad van Bestuur en andere betrokken verantwoordelijken, input voor de financiële risicomanagementstrategie, passende financiële risicobereidheid en het actuariële beleid en procedures en toetst de uitvoering.
 • Lid van de Asset en Liability Committee van Univé Groep (ALCO).
 • Als vervolg op de implementatie van Solvency II en het meer waardegericht aansturen van de organisatie, wordt vanuit ERM, in nauwe samenwerking met Financiën, het concept van Capital Management (wat in deze context moeten worden zien als het geheel van Capital Management en Financial Risk Management) vormgegeven in beleid en stapsgewijs geïmplementeerd.
 • Vertaalt het vastgestelde beleid in daad, activiteit en resultaat, en is verantwoordelijk voor vaststellen van doelstellingen, concrete (beleids)plannen en activiteiten- en actieplanningen inclusief begroting voor de afdeling.
 • Geeft actief invulling aan de implementatie en voert regie op de uitvoering van het afdelingsbeleid.
 • Ontwikkelt en implementeert nieuwe processen, instrumenten, (risico beheers)systemen en modellen binnen het eigen aandachtsgebied, werkt hiertoe nauw samen met het business actuariaat.
 • Bewaakt het budget en onderneemt actie bij dreigende tekorten en/of overschotten.
 • Plant, voert uit, evalueert en stelt het gevoerde beleid bij.
 • Geeft invulling aan de relatie met de RU’s en in- en externe leveranciers en is hierin een verbindende factor.

Resultaat: Financial & Insurance Risk Managementbeleid voorbereid en gerealiseerd, zodanig dat financiële risico’s worden beheerst en tijdig worden gesignaleerd en dat vastgestelde doelstellingen zijn gerealiseerd.

2. Controleren van de naleving van het opgestelde financieel en actuarieel beleid.

 • Voert de actuariële functie uit onder Solvency II. Actuariële Functiehouder N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her. Als zodanig verantwoordelijk voor de uitoefening van de Actuariële Functie onder Solvency II. Vanuit deze verantwoordelijkheid worden de technische voorzieningen getoetst (waaronder de methodieken, modellen, veronderstellingen en de gehanteerde gegevens), adviseert over de algehele gedragslijn voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen en over de adequaatheid van herverzekeringsregelingen en brengt hierover minimaal jaarlijks schriftelijk verslag uit aan het bestuurlijk beleidsbepalend of toezichthoudend orgaan. In het verslag worden de vervulde taken en de resultaten ervan gedocumenteerd en worden eventuele tekortkomingen aangegeven en worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot het verhelpen van deze tekortkomingen. Hiernaast draagt zij bij aan de risicomodellering die ten grondslag ligt aan de kapitaaleisen en monitort, berekent, analyseert en/of reviewt zij de actuele solvabiliteitspositie (SCR ratio) en de geprojecteerde solvabiliteitspositie in de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA).
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van het kapitaalbeleid van Univé Groep. Hiermee worden kaders gesteld voor de solvabiliteitspositie van Univé Groep en de verzekeringsentiteiten N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her.
 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening van Financial & Insurance Risk Management conform wettelijke eisen en de overeengekomen afspraken binnen Univé Groep. In het Actuarieel Charter zijn de doelstelling, functie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd.
 • Identificeert en analyseert nieuwe financiële risico’s en adviseert bestuur en management hierover.
 • Monitort de effectiviteit van het risicomanagement systeem; bewaakt de voortgang en het kwaliteitsniveau onderneemt actie bij dreigende afwijkingen onder de norm.
 • Rapporteert intern (richting Directies, Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen), extern (richting DNB) over het verantwoordelijkheidsdomein en stemt af met externe accountant en actuaris.
 • Onderhoudt een breed en geaggregeerd financieel risicoprofiel van de Univé Groep.

Resultaat: Financieel en actuarieel beleid uitgevoerd volgens vastgestelde doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, risicobeheersing, betrouwbaarheid en klantgerichtheid.

3. Afdeling aansturen en onderhouden functionele relatie met eerste lijn

 • Geeft op dynamische wijze vorm aan de inrichting van de afdeling, zodanig dat kwaliteit is gewaarborgd, veranderingen flexibel kunnen worden doorgevoerd en de organisatie aantrekkelijk is voor haar medewerkers. De medewerkers van de afdeling voldoen aan de geldende eisen t.a.v. geschiktheid en betrouwbaarheid.
 • Bevordert en bewaakt de samenhang tussen de verschillende afdelingen, ter verhoging van de efficiency, effectiviteit en kwaliteit van de dienstverlening en doelstellingen.
 • Geeft leiding aan de afdeling in algemene zin op het gebied van personele, organisatorische en budgettaire aangelegenheden binnen de daartoe gestelde beleidskaders en geldende richtlijnen.
 • Signaleert problemen, risico’s en knelpunten en zorgt voor het oplossen van problemen en het vermijden van onnodige risico’s.
 • Neemt beslissingen in het kader van de voortgang van de bedrijfsvoering.
 • Geeft medewerkers de ruimte zich verder te ontwikkelen en stimuleert zelfontplooiing.
 • Onderhouden van functionele relatie met de eerste lijns actuariaten op het gebied van inhoudelijke kaders die worden vastgesteld door de afdelingsmanager FIRM en daarnaast op de kwaliteitsaspecten van de medewerkers van de eerste lijn (kennis, ervaring en competenties). Hiermee wordt de integraliteit binnen Univé gewaarborgd.

Resultaat: Afdeling en eerste lijn (functioneel) aangestuurd, zodanig dat het personeel zich ontwikkelt en het vastgestelde beleid kan worden gerealiseerd.

Competentieprofiel

 • Academisch werk- en denkniveau op actuarieel terrein (bij voorkeur Actuaris AG).
 • Meerjarige ervaring in het aansturen van een concern brede functie op actuarieel en financieel risicomanagement gebied.
 • Diepgaande kennis van financiële risico’s en actuariaat.
 • Kennis van de strategische betekenis en kritische succesfactoren van Financial & Insurance Risk Management voor een groot (schade)verzekeringsbedrijf.
 • Kennis van en inzicht in relevante wet- en regelgeving.
 • Strategisch denker die in staat is organisatiedoelstellingen te vertalen naar organisatie breed actuarieel beleid en draagvlak voor implementatie realiseert.
 • Weet kennis en ervaring effectief in te zetten om te komen tot evenwichtige oordeelsvorming.
 • Onderkent de invloed en gevolgen van beslissingen, gedrag en activiteiten op het FIRM domein in specifieke zin en ERM in meer algemene zin en handelt hiernaar om doelen te bereiken.
 • Slagvaardig people manager die in staat is als sparringpartner professionals te inspireren en te overtuigen.
Locatie:
Zwolle

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Univé werkt voor het vervullen van deze vacature nauw samen met Financial Assets Actuarial Executive Search.

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Afdelingsmanager Financial & Insurance Risk Management/Actuariële Functiehouder bij Univé in Zwolle inclusief CV via info@financialassets.nl     

Vacature geplaatst op

26 juni 2018

Meer informatie:

contactpersoon
LinkedinTwitter
 
Contact:
Anno Bousema
Partner / Consultant
t. +31 (0) 35 539 5310 of +31 (0)6 533 097 52
E-mail

Wil je deze vacature delen met je netwerk?

delen via Facebook delen via LinkedIn delen via Twitter Tell a friend Print vacature
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Riskcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp