Model Risk management van cruciaal belang!

Model Risk management van cruciaal belang!

BEHEERSING VAN MODELRISICO 

Aangezien besturen van pensioenfondsen vertrouwen op modellen bij hun besluitvorming is het van cruciaal belang dat deze modellen accuraat, consistent en betrouwbaar zijn voor het doel waarvoor deze gebruikt worden. Als Milliman adviseren wij onze klanten niet alleen bij de overgang van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel onder de Wet toekomst pensioenen (WTP), maar valideren wij ook de gehanteerde modellen (al dan niet in overleg met de klant, als onafhankelijke actuariële expert). Hiermee worden risico’s die verband houden met het gebruik van deze modellen (tijdig) geïdentificeerd en beheerst. 

TYPE MODELVALIDATIE 

Met modelvalidatie wordt in dit kader bedoeld een zorgvuldig doorlopen proces om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van het betrokken model te beoordelen en vast te leggen. Hierdoor wordt de kans op fout in het model beter beheerst. In de praktijk zien we vaak dat bij modelvalidatie een onderscheid wordt gemaakt tussen de zogenoemde procesvalidatie en outputvalidatie. Bij procesvalidatie ligt de nadruk op het beoordelen van de processen van het model (bijvoorbeeld beheer, ontwikkeling en implementatie), terwijl bij outputvalidatie de nadruk veelal ligt bij de consistentie en nauwkeurigheid van de uitkomsten van het betrokken model. Het grote verschil is dat procesvalidatie weinig zegt over de uitkomsten van het gehanteerde model.

Lees verder >>