Risk management

Een Risk Manager is verantwoordelijk voor het identificeren, beoordelen en beheersen van financiële, juridische, strategische en veiligheidsrisico's die de kapitaal- en inkomstenstroom van een organisatie kunnen beïnvloeden. Dit omvat het minimaliseren van negatieve impact en het maximaliseren van positieve gebeurtenissen door middel van een systematische en geïntegreerde risicobeheeraanpak.

Wat doet een Risk Manager?

Risk Management is een holistisch proces gericht op het identificeren, evalueren en beheersen van diverse risico's die de financiële, juridische, strategische en operationele aspecten van een organisatie kunnen beïnvloeden. Financiële onzekerheid, wettelijke aansprakelijkheid, strategische managementfouten, ongevallen en natuurrampen behoren tot de brede scala aan bronnen die potentiële bedreigingen vormen.

Effectief risicobeheer vereist een proactieve aanpak, waarbij de organisatie zich bewust inzet om de impact van negatieve gebeurtenissen te minimaliseren. Dit omvat het monitoren en beheersen van risico's door middel van strategieën, beleid en procedures. Tegelijkertijd is het van essentieel belang om mogelijkheden te benutten en positieve gebeurtenissen te maximaliseren.

Een consistente, systemische en geïntegreerde benadering van risicobeheer helpt bij het identificeren van significante risico's, het evalueren van hun potentiële impact en het implementeren van passende maatregelen om deze risico's te beheersen en te beperken. Hierbij is het cruciaal om risicomanagement te integreren in de bredere bedrijfsstrategie en de besluitvormingsprocessen. Dit zorgt voor een veerkrachtige organisatie die in staat is om effectief om te gaan met onzekerheden en bedreigingen, terwijl het ook kansen benut voor duurzame groei en succes.

Wat doet een Financial Risk Manager?

Een Financial Risk Manager (FRM) is gespecialiseerd in het identificeren, analyseren en beheren van financiële risico's binnen een organisatie. De primaire verantwoordelijkheid van een FRM is het waarborgen van de financiële gezondheid en stabiliteit door het omgaan met diverse risicofactoren. De belangrijkste taken van een Financial Risk Manager omvatten:

 1. Risicoanalyse: Identificeren en evalueren van financiële risico's, waaronder marktrisico, kredietrisico, operationeel risico en liquiditeitsrisico. Dit omvat het begrijpen van de blootstelling van de organisatie aan verschillende risicocategorieën.
 2. Risicobeheerstrategieën: Ontwikkelen van strategieën en beleid voor het beheer van financiële risico's. Dit omvat het vaststellen van richtlijnen en procedures om de impact van risico's te verminderen.
 3. Financiële Modellering: Gebruikmaken van financiële modellen en analyses om de impact van risico's op de financiële prestaties van de organisatie te kwantificeren. Dit kan het gebruik van complexe wiskundige modellen inhouden.
 4. Hedging en Afdekking: Implementeren van strategieën voor het afdekken van risico's, zoals het gebruik van derivaten, om de blootstelling aan ongunstige marktbewegingen te verminderen.
 5. Compliance: Zorgen dat de organisatie voldoet aan financiële regelgeving en rapportagevereisten. Dit omvat het begrijpen en implementeren van regelgevingsnormen die van invloed zijn op financiële risico's.
 6. Rapportage: Voorbereiden en presenteren van gedetailleerde rapporten over financiële risico's aan het management en andere belanghebbenden. Dit omvat vaak het communiceren van complexe financiële informatie op een begrijpelijke manier.
 7. Samenwerking: Werken met andere afdelingen, zoals financiën, operations, en compliance, om een geïntegreerde benadering van risicobeheer te waarborgen.

Kortom, een Financial Risk Manager speelt een cruciale rol in het waarborgen van financiële stabiliteit door effectief om te gaan met de verschillende risicofactoren waarmee een organisatie wordt geconfronteerd.

>> Vacatures voor Financial Risk Management (FRM)

Wat doet een Insurance Risk Manager?

Een Insurance Risk Manager is verantwoordelijk voor het identificeren, analyseren en beheersen van risico's binnen een verzekeringsmaatschappij of binnen een bedrijf. Taken omvatten het evalueren van verzekeringsrisico's, ontwikkelen van beleid voor risicobeheer, implementeren van afdekkingsstrategieën, waarborgen van naleving van regelgeving en het presenteren van gedetailleerde risicorapporten aan het management en toezichthouders.

>> Vacatures voor Insurance Risk Management

Wat doet een IT Risk Manager?

Een IT Risk Manager is verantwoordelijk voor het identificeren, evalueren en beheren van risico's die verband houden met informatietechnologie binnen een organisatie. Dit omvat het waarborgen van de beveiliging van IT-systemen, het beheren van de impact van mogelijke datalekken, het implementeren van cybersecuritymaatregelen, het waarborgen van naleving van regelgeving en het ontwikkelen van strategieën voor continuïteit en herstel na incidenten. De IT Risk Manager werkt samen met verschillende afdelingen om een robuust IT-risicobeheerprogramma te implementeren.

>> Vacatures voor IT Risk Management

Wat doet een ESG Risk Manager?

Een ESG (Environmental, Social, Governance) Risk Manager richt zich op het identificeren, analyseren en beheren van risico's die voortkomen uit milieu-, sociale en governance-overwegingen binnen een organisatie. Deze professional beoordeelt de impact van factoren zoals klimaatverandering, sociale verantwoordelijkheid en governancepraktijken op bedrijfsactiviteiten. Strategieën worden ontwikkeld om duurzame en verantwoorde bedrijfspraktijken te bevorderen, risico's te minimaliseren en waarde te creëren voor alle belanghebbenden.

>> Vacatures voor ESG Risk Management

Wat doet een Enterprise Risk manager?

Een Enterprise Risk Manager houdt zich bezig met het identificeren, analyseren en beheren van risico's op organisatieniveau. Deze professional ontwikkelt strategieën voor het omgaan met bedrijfsbrede risico's, zoals financiële, operationele, compliance- en reputatierisico's. Daarnaast implementeert de Enterprise Risk Manager governance-structuren, voert risicoanalyses uit, stelt beleid op, waarborgt naleving van regelgeving en communiceert effectief met belanghebbenden. Het doel is om de veerkracht en duurzaamheid van de organisatie te waarborgen.

>> Vacatures voor Enterprise Risk Management

Wat doet een Operational Risk manager?

Een Operational Risk Manager is verantwoordelijk voor het identificeren, analyseren en beheren van operationele risico's binnen een organisatie. Dit omvat het in kaart brengen van potentiële bedreigingen door inadequate interne processen, menselijke fouten, systeemstoringen of externe gebeurtenissen. De Operational Risk Manager ontwikkelt en implementeert strategieën, beleid en controlesystemen om deze risico's te minimaliseren, waarbij de focus ligt op het waarborgen van effectieve bedrijfsvoering en continuïteit.

>> Vacatures voor Operational Risk Management

Wat doet een Credit Risk manager?

Een Credit Risk Manager is verantwoordelijk voor het identificeren, evalueren en beheren van kredietrisico's binnen een organisatie. Deze professional ontwikkelt processen en beheersmaatregelen om het risico van wanbetaling door kredietnemers te managen. Dit omvat het analyseren van kredietwaardigheid, implementeren van risicomodellen, vaststellen van kredietlimieten, en waarborgen van naleving van regelgeving. Het doel is om een gezonde balans te handhaven tussen het aangaan van kredietverlening en het minimaliseren van financiële verliezen.

>> Vacatures voor Credit Risk Management

Wat doet een Market Risk manager?

Een Market Risk Manager richt zich op het identificeren, analyseren en beheren van risico's die voortkomen uit marktbewegingen binnen een organisatie. Deze professional bepaalt de blootstelling aan marktrisico's, zoals rente-, valuta-, aandelen-, grondstoffen- en spreidingsrisico. Strategieën, zoals hedging en diversificatie, worden ontwikkeld en geïmplementeerd om de impact van ongunstige marktbewegingen te verminderen. Het doel is om de financiële gezondheid van de organisatie te waarborgen in een dynamische marktomgeving.

>> Vacatures voor Market Risk Management

Beroepsorganisaties in het Risicomanagement vakgebied

Het Genootschap voor Risicomanagement

Het Genootschap voor Risicomanagement is de toonaangevende vereniging voor professionals betrokken bij risicomanagement. Het biedt een dynamisch platform voor kennisdeling, fungeert als netwerk voor zowel geïnteresseerden als experts, en streeft naar de voortdurende ontwikkeling van het vakgebied. Sinds 1985 organiseert het genootschap themabijeenkomsten, congressen en neemt het actief deel aan nationale en internationale risicomanagementdiscussies. Jaarlijks reikt het Genootschap de Risicomanagement Award uit en ondersteunt het diverse opleidingen, terwijl het een jaarlijks congres organiseert om de nieuwste ontwikkelingen te delen en te bespreken.

https://www.gvrm.nl/home

NARIM

NARIM, opgericht in 1996, is de Nederlandse Associatie van Risk- en Insurance Managers. Het verenigt circa 130 grote en middelgrote ondernemingen, instellingen en overheidsorganen. NARIM ontstond uit bestaande gespreksgroepen die informatie deelden over risico- en verzekeringsaspecten. De vereniging fungeert als vertegenwoordiger en heeft als doel kennis over risicobeheer en risicofinanciering te vergroten, en behartigt de collectieve belangen van haar leden via diverse activiteiten.

www.narim.com

GARP

GARP is committed to pursuing excellence and setting a high standard in risk management education, as well as providing the means to meet those standards.

GARP is committed to fostering an inclusive global risk community that encourages the sharing of diverse perspectives and experiences.

GARP is committed to helping build a more sustainable future for our global network of risk management professionals, employees, and the world at large.

GARP is committed to leading with respect, integrity, and transparency — and instilling these values in employees at every level of the organization.

www.garp.org

Opleidingen Risico Management

Toezichthouders, overheden en aandeelhouders vragen steeds vaker en meer inzicht in de mogelijke gevolgen van risico’s bij financiële instellingen. Deze organisaties besteden in toenemende mate aandacht aan het organiseren van een risicomanagement proces.

In het Nederlands hoger onderwijs zijn er echter nauwelijks programma's te vinden die zich specifiek op het onderwerp risicomanagement richten. Naast de geringe aandacht die dit onderwerp in het verleden heeft gekregen lijkt de oorzaak hiervan te liggen in het feit dat het hier bij uitstek om een interdisciplinair vakgebied gaat, met raakvlakken aan economie, ethiek, bedrijfskunde, accountancy, IT, control, actuariaat en statistiek.

Vanwege dit interdisciplinaire karakter zijn de weinige risicomanagementopleidingen die er vandaag de dag zijn op postgraduate niveau en vooral gericht op personen die al in het vakgebied werkzaam zijn. Om toegelaten te worden tot de genoemde opleidingen dient men over het algemeen in het bezit te zijn van een relevant diploma op Masterniveau behaald aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit. Doorgaans worden economische, bedrijfskundige, juridische of actuariële achtergrond afstudeerrichtingen als relevant beschouwd. Daarnaast dient men meestal enkele jaren praktijkervaring op het gebied van risicomanagement te hebben.

Veel gestelde vragen

Een Risk Manager is verantwoordelijk voor het identificeren, beoordelen en beheersen van financiële, juridische, strategische en veiligheidsrisico's die de kapitaal- en inkomstenstroom van een organisatie kunnen beïnvloeden. Dit omvat het minimaliseren van negatieve impact en het maximaliseren van positieve gebeurtenissen door middel van een systematische en geïntegreerde risicobeheeraanpak.

Een Financial Risk Manager (FRM) is gespecialiseerd in het identificeren, analyseren en beheren van financiële risico's binnen een organisatie. De primaire verantwoordelijkheid van een FRM is het waarborgen van de financiële gezondheid en stabiliteit door het omgaan met diverse risicofactoren. De belangrijkste taken van een Financial Risk Manager omvatten:

 1. Risicoanalyse: Identificeren en evalueren van financiële risico's, waaronder marktrisico, kredietrisico, operationeel risico en liquiditeitsrisico. Dit omvat het begrijpen van de blootstelling van de organisatie aan verschillende risicocategorieën.
 2. Risicobeheerstrategieën: Ontwikkelen van strategieën en beleid voor het beheer van financiële risico's. Dit omvat het vaststellen van richtlijnen en procedures om de impact van risico's te verminderen.
 3. Financiële Modellering: Gebruikmaken van financiële modellen en analyses om de impact van risico's op de financiële prestaties van de organisatie te kwantificeren. Dit kan het gebruik van complexe wiskundige modellen inhouden.
 4. Hedging en Afdekking: Implementeren van strategieën voor het afdekken van risico's, zoals het gebruik van derivaten, om de blootstelling aan ongunstige marktbewegingen te verminderen.
 5. Compliance: Zorgen dat de organisatie voldoet aan financiële regelgeving en rapportagevereisten. Dit omvat het begrijpen en implementeren van regelgevingsnormen die van invloed zijn op financiële risico's.
 6. Rapportage: Voorbereiden en presenteren van gedetailleerde rapporten over financiële risico's aan het management en andere belanghebbenden. Dit omvat vaak het communiceren van complexe financiële informatie op een begrijpelijke manier.
 7. Samenwerking: Werken met andere afdelingen, zoals financiën, operations, en compliance, om een geïntegreerde benadering van risicobeheer te waarborgen.

Kortom, een Financial Risk Manager speelt een cruciale rol in het waarborgen van financiële stabiliteit door effectief om te gaan met de verschillende risicofactoren waarmee een organisatie wordt geconfronteerd.

Een Asset Risk Manager  identificeert en beheert risico's met betrekking tot beleggingen, waarbij strategieën worden ontwikkeld om de financiële waarde te beschermen. Deze professional analyseert marktschommelingen, implementeert risicoverminderende maatregelen en waarborgt een evenwichtige portefeuille om optimale rendementen te behalen binnen de gekozen risicobereidheid.Deze professional beheert de portefeuille van beleggingen, implementeert risicoverminderende maatregelen en waarborgt een optimale balans tussen risico en rendement.

Een Insurance Risk Manager is verantwoordelijk voor het identificeren, analyseren en beheersen van risico's binnen een verzekeringsmaatschappij of binnen een bedrijf. Taken omvatten het evalueren van verzekeringsrisico's, ontwikkelen van beleid voor risicobeheer, implementeren van afdekkingsstrategieën, waarborgen van naleving van regelgeving en het presenteren van gedetailleerde risicorapporten aan het management en toezichthouders.

Een IT Risk Manager is verantwoordelijk voor het identificeren, evalueren en beheren van risico's die verband houden met informatietechnologie binnen een organisatie. Dit omvat het waarborgen van de beveiliging van IT-systemen, het beheren van de impact van mogelijke datalekken, het implementeren van cybersecuritymaatregelen, het waarborgen van naleving van regelgeving en het ontwikkelen van strategieën voor continuïteit en herstel na incidenten. De IT Risk Manager werkt samen met verschillende afdelingen om een robuust IT-risicobeheerprogramma te implementeren.

Een ESG (Environmental, Social, Governance) Risk Manager richt zich op het identificeren, analyseren en beheren van risico's die voortkomen uit milieu-, sociale en governance-overwegingen binnen een organisatie. Deze professional beoordeelt de impact van factoren zoals klimaatverandering, sociale verantwoordelijkheid en governancepraktijken op bedrijfsactiviteiten. Strategieën worden ontwikkeld om duurzame en verantwoorde bedrijfspraktijken te bevorderen, risico's te minimaliseren en waarde te creëren voor alle belanghebbenden.

Een Enterprise Risk Manager houdt zich bezig met het identificeren, analyseren en beheren van risico's op organisatieniveau. Deze professional ontwikkelt strategieën voor het omgaan met bedrijfsbrede risico's, zoals financiële, operationele, compliance- en reputatierisico's. Daarnaast implementeert de Enterprise Risk Manager governance-structuren, voert risicoanalyses uit, stelt beleid op, waarborgt naleving van regelgeving en communiceert effectief met belanghebbenden. Het doel is om de veerkracht en duurzaamheid van de organisatie te waarborgen.

Een Operational Risk Manager is verantwoordelijk voor het identificeren, analyseren en beheren van operationele risico's binnen een organisatie. Dit omvat het in kaart brengen van potentiële bedreigingen door inadequate interne processen, menselijke fouten, systeemstoringen of externe gebeurtenissen. De Operational Risk Manager ontwikkelt en implementeert strategieën, beleid en controlesystemen om deze risico's te minimaliseren, waarbij de focus ligt op het waarborgen van effectieve bedrijfsvoering en continuïteit.

Een Credit Risk Manager is verantwoordelijk voor het identificeren, evalueren en beheren van kredietrisico's binnen een organisatie. Deze professional ontwikkelt processen en beheersmaatregelen om het risico van wanbetaling door kredietnemers te managen. Dit omvat het analyseren van kredietwaardigheid, implementeren van risicomodellen, vaststellen van kredietlimieten, en waarborgen van naleving van regelgeving. Het doel is om een gezonde balans te handhaven tussen het aangaan van kredietverlening en het minimaliseren van financiële verliezen.

Een Market Risk Manager richt zich op het identificeren, analyseren en beheren van risico's die voortkomen uit marktbewegingen binnen een organisatie. Deze professional bepaalt de blootstelling aan marktrisico's, zoals rente-, valuta-, aandelen-, grondstoffen- en spreidingsrisico. Strategieën, zoals hedging en diversificatie, worden ontwikkeld en geïmplementeerd om de impact van ongunstige marktbewegingen te verminderen. Het doel is om de financiële gezondheid van de organisatie te waarborgen in een dynamische marktomgeving.

Het Genootschap voor Risicomanagement is de toonaangevende vereniging voor professionals betrokken bij risicomanagement. Het biedt een dynamisch platform voor kennisdeling, fungeert als netwerk voor zowel geïnteresseerden als experts, en streeft naar de voortdurende ontwikkeling van het vakgebied. Sinds 1985 organiseert het genootschap themabijeenkomsten, congressen en neemt het actief deel aan nationale en internationale risicomanagementdiscussies. Jaarlijks reikt het Genootschap de Risicomanagement Award uit en ondersteunt het diverse opleidingen, terwijl het een jaarlijks congres organiseert om de nieuwste ontwikkelingen te delen en te bespreken.

NARIM, opgericht in 1996, is de Nederlandse Associatie van Risk- en Insurance Managers. Het verenigt circa 130 grote en middelgrote ondernemingen, instellingen en overheidsorganen. NARIM ontstond uit bestaande gespreksgroepen die informatie deelden over risico- en verzekeringsaspecten. De vereniging fungeert als vertegenwoordiger en heeft als doel kennis over risicobeheer en risicofinanciering te vergroten, en behartigt de collectieve belangen van haar leden via diverse activiteiten.

Toezichthouders, overheden en aandeelhouders vragen steeds vaker en meer inzicht in de mogelijke gevolgen van risico’s bij financiële instellingen. Deze organisaties besteden in toenemende mate aandacht aan het organiseren van een risicomanagement proces.

In het Nederlands hoger onderwijs zijn er echter nauwelijks programma's te vinden die zich specifiek op het onderwerp risicomanagement richten. Naast de geringe aandacht die dit onderwerp in het verleden heeft gekregen lijkt de oorzaak hiervan te liggen in het feit dat het hier bij uitstek om een interdisciplinair vakgebied gaat, met raakvlakken aan economie, ethiek, bedrijfskunde, accountancy, IT, control, actuariaat en statistiek.

Vanwege dit interdisciplinaire karakter zijn de weinige risicomanagementopleidingen die er vandaag de dag zijn op postgraduate niveau en vooral gericht op personen die al in het vakgebied werkzaam zijn. Om toegelaten te worden tot de genoemde opleidingen dient men over het algemeen in het bezit te zijn van een relevant diploma op Masterniveau behaald aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit. Doorgaans worden economische, bedrijfskundige, juridische of actuariële achtergrond afstudeerrichtingen als relevant beschouwd. Daarnaast dient men meestal enkele jaren praktijkervaring op het gebied van risicomanagement te hebben.

Riskcarriere.nl is de grootste vacaturebank voor risk specialisten in Nederland met vacatures voor Risk Managers en specialisten in Asset Risk, Credit Risk, Enterprise Risk, Credit Risk, ESG Risk, Insurance Risk, IT Risk, Market Risk, Operational Risk en Modelation & Validation.